laatst gewijzigd : 18 mei 2018.

Privacy Beleid

WaardeerMijnSpullen.nl maakt deel uit van HA-Nederland, kantoorhoudend  te Breda.
Ha-Nederland respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van WaardeerMijnSpullen onderdeel van HA-Nederland. U dient zich ervan bewust te zijn dat WaardeerMijnSpullen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan om bij het, via onze website, benaderen van websites van derden, telkens de privacy statements en disclaimers van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL in de adresbalk is gewijzigd.

WaardeerMijnSpullen.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van zijn diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
Uw mailadres ; optioneel uw naam,adres en woonplaats met eveneens optioneel uw telefoonnummer.

WAAROM ZIJN DEZE GEGEVENS NODIG?

WaardeerMijnSpullen verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of om bijvoorbeeld telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

WaardeerMijnSpullen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

WaardeerMijnSpullen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

WaardeerMijnSpullen gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar WaardeerMijnSpullen.
Deze zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

WaardeerMijnSpullen neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal- ) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag.
Waardeermijnspullen.nl kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:
– voor het opslaan van uw voorkeuren;
– om het gebruik van deze website te analyseren;
– om deze website te optimaliseren;
– om meer op u gerichte informatie op deze website te plaatsen;
– om informatie te verzamelen over de bezoekers van deze website;
De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door Waardeermijnspullen.nl vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet of moeilijker van alle mogelijkheden van de website gebruik maken.

 

Algemene Voorwaarden:

WaardeerMijnSpullen maakt deel uit van HA-Nederland, kantoorhoudend te Breda.
Deze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer 65705963) vormen een onderdeel van elke overeenkomst  waarbij taxatie- en waarderingsdiensten worden overeengekomen (“de overeenkomst”) tussen HA Nederland (“de onderneming”) en opdrachtgever (“cliënt”).

Cliënt wordt geadviseerd de onderstaande voorwaarden zorgvuldig te lezen, omdat deze voorwaarden een onderdeel vormen van de juridisch bindende overeenkomst welke tot stand komt wanneer cliënt de onderneming opdracht geeft om een taxatie of waardering uit te voeren.

1. Inleiding:

1.1  De opmaak van deze voorwaarden inclusief kopjes en nummeringen wijzigt niet de structuur en de totstandkoming van de overeenkomst.

1.2 Door afbeeldingen van het te waarderen object en eventueel overige gerelateerde informatie aan de onderneming toe te sturen:
a. accepteert cliënt de algemene voorwaarden zoals hier opgesteld; en
b. geeft cliënt toestemming aan de onderneming een wereldwijde, non-exclusieve,  eeuwigdurende en royalty vrije toestemming tot het gebruik van de afbeeldingen en informatie.

1.3 De onderneming houdt het recht om opdrachten tot taxatie of waardering te weigeren.

2. De overeenkomst:

2.1 De overeenkomst zal bestaan uit deze algemene voorwaarden. Geen ander documentatie, correspondentie of iedere andere vorm van communicatie zal deel uitmaken van de overeenkomst tenzij beide partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.2 De overeenkomst treedt pas in werking op het moment dat de onderneming heeft ingestemd met de waardering van het object en de cliënt de prijs voor de waardering heeft betaald, behoudens het recht van de onderneming om taxaties of waarderingen te weigeren in overeenstemming met de hier genoemde voorwaarden.

3. Taxatie diensten:

3.1 Wanneer de overeenkomst in werking treedt verbindt de onderneming zich ertoe een waardering rapport te maken op basis van beeldmateriaal van het te waarderen object. Deze dienst bestaat uit het geven van een elektronische schatting van de waarde van het object (hoogste en laagste schatting) die volgens het bedrijf bereikt kan worden op het moment van de waardering als het verkocht wordt zonder reserve op de open markt of bij een betrouwbaar internationaal veilinghuis op basis van de garanties en informatie die door cliënt is verstrekt in overeenstemming met de algemene voorwaarden.
In de taxatie of waardering wordt geen rekening gehouden met commissies of belastingen. Tenzij anders schriftelijk aangegeven is de taxatie of waardering gebaseerd op een voorafgaande inspectie van de foto’s van het object en deze is zonder enige fysieke inspectie en zonder enig onderzoek in de achtergrond van het object of verdere testen en analyses of reiniging. De taxatiewaarde is een subjectief standpunt en niet feitelijk.

3.2 De onderneming spant zich in de waardering binnen twee werkdagen te leveren nadat cliënt afbeeldingen en informatie heeft gestuurd. Mocht deze 2 dagen overschreden worden dan heeft cliënt geen recht op een teruggave.

4. De taxatie of waardering:

4.1 De onderneming geeft geen waarborg of garantie in de waardering ten aanzien van het object zijn herkomst, oorsprong, toeschrijving, conditie, datering,leeftijd of authenticiteit.

4.2 De onderneming geeft geen waarborg in de waardering dat het object het genoemde waarderingsbedrag zal realiseren bij verkoop.

4.3 De onderneming geeft geen garantie dat het gewaardeerde voorwerp veilig is of juist functioneert of passend is voor het doel waarvoor het is gecreëerd.

4.4 De onderneming houdt het auteursrecht op de waardering. De waardering wordt uitsluitend voor de cliënt gemaakt en mag op geen enkele wijze door derden worden gebruikt of verspreid. Cliënt zal het bedrijf vrijwaren van claims betreffende het waarderingsrapport.

4.5 De door de onderneming opgestelde waardering mag niet gebruikt worden voor officiële doeleinden zoals rechtszaken, scheidingen, verzekeringsdoeleinden, insolventie en faillissementsprocedures of andere dergelijke doeleinden.

4.6 De waardering is slechts geldend op het moment van levering aan cliënt.

4.7 De cliënt heeft een eeuwigdurend, niet overdraagbaar recht op de waardering tenzij het bedrijf de waardering heeft ingetrokken.

5. Verplichtingen van cliënt:

5.1 Cliënt is verplicht de afgesproken waarderingsprijs te betalen.

5.2 Cliënt garandeert dat hij de eigenaar van het te waarderen voorwerp is of dat hij volmacht heeft verkregen van de eigenaar om het voorwerp te laten taxeren.

5.3 Cliënt garandeert dat het te waarderen voorwerp vrij is van beperkte rechten  en overige relevante belangen van derden, andere beperkingen of claims e.d.

5.4 Cliënt garandeert dat al het materiaal dat hij heeft gestuurd eigendom is van cliënt of dat hij het recht heeft er over te beschikken. Cliënt vrijwaart het bedrijf volledig betreffende iedere schending van deze garanties.

5.5 Cliënt stuurt heldere en accurate afbeeldingen en zoveel mogelijk juiste informatie betreffende het te waarderen voorwerp, zoals reeds bekende authenticiteit, eventuele relevante locaties van het voorwerp, herkomst, conditie, eerdere verkoopgeschiedenis en iedere andere informatie betreffende dit voorwerp waarvan cliënt en zijn familie en omgeving kennis heeft.

5.6 Cliënt erkent de volgende verklaring:  de waardering is een schatting van een aannemelijk oordeel en dat oordeel kan in waarde variëren. Bepaalde omstandigheden kunnen effect hebben op de waarde van een individueel voorwerp op het moment van de waardering die niet bekend zijn of die niet te voorzien zijn. Waarden kunnen ook fluctueren als gevolg van omstandigheden van buitenaf zoals veranderingen in de markt voor dit voorwerp of nieuwe inzichten van deskundigen. Als gevolg hiervan kunnen de waardebepalingen veranderen doordat de identificatie, toeschrijving en daardoor de waarde van het voorwerp onderwerp kunnen zijn van verder onderzoek door deskundigen op een later moment. Tenzij het anders schriftelijk is vermeld, zijn de waardering en schatting gemaakt  aan de hand van de afbeeldingen van cliënt .

6. Waardering prijzen:

6.1 De prijs die cliënt voor de waardering betaalt is de prijs die daarvoor op de site van de onderneming vermeld staat op het moment dat hij de waardering aanvraagt.

6.2 De prijs is inclusief btw.

6.3 De onderneming houdt zicht het recht voor ten alle tijden de prijzen aan te passen en eventueel speciale aanbiedingen of kortingen te verstrekken.

7. Beperking van aansprakelijkheid van het bedrijf:

7.1 De onderneming is niet aansprakelijk voor tekortkomingen (inclusief nalatigheid, fouten, onjuiste toeschrijvingen, authenticiteit of onjuiste waarden) in de waardering ten gevolge van:
a. omstandigheden van buitenaf zoals veranderingen in de markt betreffende dit voorwerp, informatie die niet publiek toegankelijk is of nieuwe inzichten van deskundigen;
b. de omstandigheden waaronder het voorwerp gewaardeerd wordt ( zoals de herkomst van het voorwerp of de plaats die het voorwerp inneemt in een grotere collectie of het bestaan van verschillende vergelijkbare voorwerpen die tegelijkertijd op de markt worden gebracht);
c. het niet verschaffen door cliënt van volledige en juiste informatie die cliënt kent of in zijn bezit heeft;
d. iedere andere factor die niet redelijk geïdentificeerd kan worden aan de hand van de ontvangen afbeeldingen en informatie (inclusief factoren die invloed kunnen hebben op de prijsbepaling en die alleen bij een fysiek onderzoek aan het licht komen).

7.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van het bedrijf uitsluiten of limiteren in het geval van:
a. dood of verwondingen veroorzaakt door onachtzaamheid;
b. fraude;
c. onjuiste voorstelling van zaken;
d. of andere aansprakelijkheden die niet door de wet uitgesloten kunnen worden.

8. Beëindiging van de overeenkomst:

8.1 Indien het bedrijf de waardering diensten zoals genoemd in paragraaf 3.1 en 3.2 niet nakomt:
a. kan de overeenkomst onmiddellijk worden vernietigd;
b. vindt er een terugstorting plaats van het bedrag dat door cliënt betaald is (exclusief toeslagen);
c. wordt de licentie voor de waardering ingetrokken en cliënt zal de waardering vernietigen.

8.2 Indien cliënt clausule 4.4, 4.5, 4.7 schendt of iedere andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of de waardering gebruikt voor illegale doeleinden of criminele activiteiten of iedere andere onwettelijke activiteit:
a. zal deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd worden, met uitzondering van de bepalingen van de clausules 4.4, 7.1, 9 en 11.;
b. cliënt heeft dan geen recht op teruggave van de waardering prijs;
c. de waardering wordt ingetrokken en cliënt het rapport moet vernietigen.
d. cliënt zal het bedrijf een bedrag gelijk aan de aansprakelijkheid van het bedrijf betalen, inclusief uitgaven en kosten die in verband staan tot de schending door cliënt van de voornoemde clausules en onwettelijke gedrag. Er zal geen verdere aansprakelijkheid van het bedrijf jegens cliënt zijn nadat de overeenkomst vernietigd is.

9. Rechten van derden:

Geen enkele persoon, die niet deel uit maakt van deze overeenkomst, kan rechten ontlenen aan deze overeenkomst.

10. Verbreken van de overeenkomst:

In het geval dat een deel van de overeenkomst om de een of andere reden onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal slechts dat deel van de overeenkomst komen te vervallen, terwijl de rest van de overeenkomst ten volle van kracht blijft.

11. Jurisdictie:

Deze overeenkomst is gesloten onder Nederlands recht. In het geval van enig geschil tussen partijen betreffende de overeenkomst is dit geschil slechts onderworpen aan de Nederlandse jurisdictie.