printversie Print

ATTENTIE: Deze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer 65705963) vormen een onderdeel van elke overeenkomst  waarbij taxatie- en waarderingsdiensten worden overeengekomen (“de overeenkomst”) tussen HA Nederland (“de onderneming”) en opdrachtgever (“cliënt”).

Cliënt wordt geadviseerd de onderstaande voorwaarden zorgvuldig te lezen, omdat deze voorwaarden een onderdeel vormen van de juridisch bindende overeenkomst welke tot stand komt wanneer cliënt de onderneming opdracht geeft om een taxatie of waardering uit te voeren.

1. Inleiding:

1.1  De opmaak van deze voorwaarden inclusief kopjes en nummeringen wijzigt niet de structuur en de totstandkoming van de overeenkomst.

1.2 Door afbeeldingen van het te waarderen object en eventueel overige gerelateerde informatie aan de onderneming toe te sturen:
a. accepteert cliënt de algemene voorwaarden zoals hier opgesteld; en
b. geeft cliënt toestemming aan de onderneming een wereldwijde, non-exclusieve,  eeuwigdurende en royalty vrije toestemming tot het gebruik van de afbeeldingen en informatie.

1.3 De onderneming houdt het recht om opdrachten tot taxatie of waardering te weigeren.

2. De overeenkomst:

2.1 De overeenkomst zal bestaan uit deze algemene voorwaarden. Geen ander documentatie, correspondentie of iedere andere vorm van communicatie zal deel uitmaken van de overeenkomst tenzij beide partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.2 De overeenkomst treedt pas in werking op het moment dat de onderneming heeft ingestemd met de waardering van het object en de cliënt de prijs voor de waardering heeft betaald, behoudens het recht van de onderneming om taxaties of waarderingen te weigeren in overeenstemming met de hier genoemde voorwaarden.

3. Taxatie diensten:

3.1 Wanneer de overeenkomst in werking treedt verbindt de onderneming zich ertoe een waardering rapport te maken op basis van beeldmateriaal van het te waarderen object. Deze dienst bestaat uit het geven van een elektronische schatting van de waarde van het object (hoogste en laagste schatting) die volgens het bedrijf bereikt kan worden op het moment van de waardering als het verkocht wordt zonder reserve op de open markt of bij een betrouwbaar internationaal veilinghuis op basis van de garanties en informatie die door cliënt is verstrekt in overeenstemming met de algemene voorwaarden.
In de taxatie of waardering wordt geen rekening gehouden met commissies of belastingen. Tenzij anders schriftelijk aangegeven is de taxatie of waardering gebaseerd op een voorafgaande inspectie van de foto’s van het object en deze is zonder enige fysieke inspectie en zonder enig onderzoek in de achtergrond van het object of verdere testen en analyses of reiniging. De taxatiewaarde is een subjectief standpunt en niet feitelijk.

3.2 De onderneming spant zich in de waardering binnen twee werkdagen te leveren nadat cliënt afbeeldingen en informatie heeft gestuurd. Mocht deze 2 dagen overschreden worden dan heeft cliënt geen recht op een teruggave.

4. De taxatie of waardering:

4.1 De onderneming geeft geen waarborg of garantie in de waardering ten aanzien van het object zijn herkomst, oorsprong, toeschrijving, conditie, datering,leeftijd of authenticiteit.

4.2 De onderneming geeft geen waarborg in de waardering dat het object het genoemde waarderingsbedrag zal realiseren bij verkoop.

4.3 De onderneming geeft geen garantie dat het gewaardeerde voorwerp veilig is of juist functioneert of passend is voor het doel waarvoor het is gecreëerd.

4.4 De onderneming houdt het auteursrecht op de waardering. De waardering wordt uitsluitend voor de cliënt gemaakt en mag op geen enkele wijze door derden worden gebruikt of verspreid. Cliënt zal het bedrijf vrijwaren van claims betreffende het waarderingsrapport.

4.5 De door de onderneming opgestelde waardering mag niet gebruikt worden voor officiële doeleinden zoals rechtszaken, scheidingen, verzekeringsdoeleinden, insolventie en faillissementsprocedures of andere dergelijke doeleinden.

4.6 De waardering is slechts geldend op het moment van levering aan cliënt.

4.7 De cliënt heeft een eeuwigdurend, niet overdraagbaar recht op de waardering tenzij het bedrijf de waardering heeft ingetrokken.

5. Verplichtingen van cliënt:

5.1 Cliënt is verplicht de afgesproken waarderingsprijs te betalen.

5.2 Cliënt garandeert dat hij de eigenaar van het te waarderen voorwerp is of dat hij volmacht heeft verkregen van de eigenaar om het voorwerp te laten taxeren.

5.3 Cliënt garandeert dat het te waarderen voorwerp vrij is van beperkte rechten  en overige relevante belangen van derden, andere beperkingen of claims e.d.

5.4 Cliënt garandeert dat al het materiaal dat hij heeft gestuurd eigendom is van cliënt of dat hij het recht heeft er over te beschikken. Cliënt vrijwaart het bedrijf volledig betreffende iedere schending van deze garanties.

5.5 Cliënt stuurt heldere en accurate afbeeldingen en zoveel mogelijk juiste informatie betreffende het te waarderen voorwerp, zoals reeds bekende authenticiteit, eventuele relevante locaties van het voorwerp, herkomst, conditie, eerdere verkoopgeschiedenis en iedere andere informatie betreffende dit voorwerp waarvan cliënt en zijn familie en omgeving kennis heeft.

5.6 Cliënt erkent de volgende verklaring:  de waardering is een schatting van een aannemelijk oordeel en dat oordeel kan in waarde variëren. Bepaalde omstandigheden kunnen effect hebben op de waarde van een individueel voorwerp op het moment van de waardering die niet bekend zijn of die niet te voorzien zijn. Waarden kunnen ook fluctueren als gevolg van omstandigheden van buitenaf zoals veranderingen in de markt voor dit voorwerp of nieuwe inzichten van deskundigen. Als gevolg hiervan kunnen de waardebepalingen veranderen doordat de identificatie, toeschrijving en daardoor de waarde van het voorwerp onderwerp kunnen zijn van verder onderzoek door deskundigen op een later moment. Tenzij het anders schriftelijk is vermeld, zijn de waardering en schatting gemaakt  aan de hand van de afbeeldingen van cliënt .

6. Waardering prijzen:

6.1 De prijs die cliënt voor de waardering betaalt is de prijs die daarvoor op de site van de onderneming vermeld staat op het moment dat hij de waardering aanvraagt.

6.2 De prijs is inclusief btw.

6.3 De onderneming houdt zicht het recht voor ten alle tijden de prijzen aan te passen en eventueel speciale aanbiedingen of kortingen te verstrekken.

7. Beperking van aansprakelijkheid van het bedrijf:

7.1 De onderneming is niet aansprakelijk voor tekortkomingen (inclusief nalatigheid, fouten, onjuiste toeschrijvingen, authenticiteit of onjuiste waarden) in de waardering ten gevolge van:
a. omstandigheden van buitenaf zoals veranderingen in de markt betreffende dit voorwerp, informatie die niet publiek toegankelijk is of nieuwe inzichten van deskundigen;
b. de omstandigheden waaronder het voorwerp gewaardeerd wordt ( zoals de herkomst van het voorwerp of de plaats die het voorwerp inneemt in een grotere collectie of het bestaan van verschillende vergelijkbare voorwerpen die tegelijkertijd op de markt worden gebracht);
c. het niet verschaffen door cliënt van volledige en juiste informatie die cliënt kent of in zijn bezit heeft;
d. iedere andere factor die niet redelijk geïdentificeerd kan worden aan de hand van de ontvangen afbeeldingen en informatie (inclusief factoren die invloed kunnen hebben op de prijsbepaling en die alleen bij een fysiek onderzoek aan het licht komen).

7.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van het bedrijf uitsluiten of limiteren in het geval van:
a. dood of verwondingen veroorzaakt door onachtzaamheid;
b. fraude;
c. onjuiste voorstelling van zaken;
d. of andere aansprakelijkheden die niet door de wet uitgesloten kunnen worden.

8. Beëindiging van de overeenkomst:

8.1 Indien het bedrijf de waardering diensten zoals genoemd in paragraaf 3.1 en 3.2 niet nakomt:
a. kan de overeenkomst onmiddellijk worden vernietigd;
b. vindt er een terugstorting plaats van het bedrag dat door cliënt betaald is (exclusief toeslagen);
c. wordt de licentie voor de waardering ingetrokken en cliënt zal de waardering vernietigen.

8.2 Indien cliënt clausule 4.4, 4.5, 4.7 schendt of iedere andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of de waardering gebruikt voor illegale doeleinden of criminele activiteiten of iedere andere onwettelijke activiteit:
a. zal deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd worden, met uitzondering van de bepalingen van de clausules 4.4, 7.1, 9 en 11.;
b. cliënt heeft dan geen recht op teruggave van de waardering prijs;
c. de waardering wordt ingetrokken en cliënt het rapport moet vernietigen.
d. cliënt zal het bedrijf een bedrag gelijk aan de aansprakelijkheid van het bedrijf betalen, inclusief uitgaven en kosten die in verband staan tot de schending door cliënt van de voornoemde clausules en onwettelijke gedrag. Er zal geen verdere aansprakelijkheid van het bedrijf jegens cliënt zijn nadat de overeenkomst vernietigd is.

9. Rechten van derden:

Geen enkele persoon, die niet deel uit maakt van deze overeenkomst, kan rechten ontlenen aan deze overeenkomst.

10. Verbreken van de overeenkomst:

In het geval dat een deel van de overeenkomst om de een of andere reden onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal slechts dat deel van de overeenkomst komen te vervallen, terwijl de rest van de overeenkomst ten volle van kracht blijft.

11. Jurisdictie:

Deze overeenkomst is gesloten onder Nederlands recht. In het geval van enig geschil tussen partijen betreffende de overeenkomst is dit geschil slechts onderworpen aan de Nederlandse jurisdictie.

12. Cookies:

Cookiesbeleid Waardeermijnspullen.nl
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of
in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw
computer staan niet beschadigen.
Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te
vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden
en (taal- ) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een
inschatting maken van uw interesses. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze
onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag.
Waardeermijnspullen.nl kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:
– voor het opslaan van uw voorkeuren;
– om het gebruik van deze website te analyseren;
– om deze website te optimaliseren;
– om meer op u gerichte informatie op deze website te plaatsen;
– om informatie te verzamelen over de bezoekers van deze website;
De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door Waardeermijnspullen.nl
vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Indien u deze cookies uitzet
kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik maken.

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN

Artikel 1. Voorwerp en aard van de overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Van Aalst Art Consultancy of L.P.M. van Aalst, hierna te noemen verhuurder enerzijds en huurders, die een opslagruimte gebruiken hierna te noemen ‘de Klant‘, anderzijds.

Enerzijds wordt de gebruikte opslagruimte en de Algemene Verhuur Voorwaarden anderzijds ‘de Overeenkomst’ genoemd.

Inzake de goederen die worden opgeslagen zal de referentie ‘de Goederen’ gebruikt worden.

Artikel 2. Bestemming en gebruik

2.1 Verhuurder verhuurt aan de Klant opslagruimte conform de bepalingen van de Overeenkomst met als enig doel de opslag van goederen. Het is de Klant niet toegestaan de gehuurde ruimte een andere bestemming te geven. De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Klant inzake de opslagruimte een eigendoms- of enig ander zakelijk recht verwerft. Verhuurder  zal bovendien inzake de gehuurde opslagruimte en/of de opgeslagen Goederen hoe dan ook nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer.

Bij het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Klant als enige de juridische en/of economische eigendom van de Goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de Goederen te aanvaarden. De Klant zal Verhuurder vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de Goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).

2.2 De Klant kan de opslagruimte bezoeken en inspecteren en zoniet deze toch te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik dat Klant verwacht ervan te maken. De Klant begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau. Verhuurder verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.

2.3 De Klant aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van de opslagruimte schattingen zijn. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van de opslagruimte en de aangegeven grootte in de Overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.

2.4 De Klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze Overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de locale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

2.5 De Klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de opslagruimte en elke verwijzing naar ‘Klant’ in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.

Artikel 3. Huurperiode

Een Overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een onbepaalde duur en de Overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door de een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van tenminste 15 dagen.

Artikel 4. Huurprijs en wanbetaling

4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand vooraf gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing).

4.2 De Klant verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en kosten vooraf te betalen, voor de eerste dag van elke kalendermaand. De Klant is bij niet nakoming hiervan zonder dat enige kennisgeving is vereist, in verzuim.

4.3 Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan mag Verhuurder de Klant de toegang tot de opslagruimte ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is.

4.4 Zodra de Klant in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft Verhuurder het volgende aanvullende recht:

de mogelijkheid de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Klant een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,

4.5 De Klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de opslagruimte tot zekerheid dienen van Verhuurders recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de Goederen in de opslagruimte tot een verlies van eigendom kan leiden.

Artikel 5. Huishoudelijk Reglement

Toegang tot de opslagruimte is altijd mogelijk na afspraak met Verhuurder.

Artikel 6. Verbod op onderhuur en overdracht

6.1 Het is de Klant niet toegestaan de opslagruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.

6.2 Deze Overeenkomst is persoonlijk en de Klant gaat ermee akkoord dat het verboden is de Overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Verhuurder. Het recht om de opslagruimte te gebruiken kan enkel door de Klant uitgeoefend worden.

Artikel 7. Bepaling van de aansprakelijkheden

Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de opslagruimte wordt altijd en uitsluitend door de Klant gedragen. Verhuurder  is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Goederen noch zal Verhuurder aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de Klant. Verhuurder geeft de Klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de opslagruimte.

Artikel 8. Verplichting tot verzekering

Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst moet de Klant de Goederen verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een all-risks goederenverzekering of verzekering tegen vervangingswaarde als bedoeld in artikel 7:960 BW, teneinde de volledige waarde van de Goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door Verhuurder) voor het risico en de rekening van Klant zijn.

Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van Verhuurder bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens Verhuurder en Verhuurders verzekeraars. De Klant zal Verhuurder en Verhuurders verzekeraars altijd vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaalsaanspraken door de verzekeraars van de Klant.

Artikel 9. Niet naleven en ontbinding Overeenkomst

9.1 In het geval dat de Klant:

  1. a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; of
  1. b) nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze Overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten);

of

  1. c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of en andere insolventie gerelateerde maatregel,dan verkrijgt Verhuurder het recht te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal Verhuurder gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de Klant.

9.2 In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de Klant zijn/haar Goederen uit de opslagruimte moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de Klant nalaat hiertoe over te gaan, zal Verhuurder toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de Rechtbank Breda.

10.2 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de opslagruimte gevestigd is.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

11.2 De Klant begrijpt en aanvaardt deze algemene verhuurvoorwaarden en de Klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden beschikbaar zijn en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 65705963, zowel in de vorm van een papieren exemplaar alsmede een on-line via de website van Verhuurder.

Verhuurder is gerechtigd deze algemene verhuurvoorwaarden te wijzigen (de Klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post, email of Verhuurders website).